Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I remove History option in firefox?

  • 2 trả lời
  • 31 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can i remove "Clear Recent History" option from History so user can not clear recent history.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello, it is not possible to reliably remove that option (it would be possible to circumvent that with a keyboard shortcut or through launching firefox in safe mode).

more options

You can also open the history in the sidebar and clear history that way. There is also "Forget About This Site" available in the right-click context menu.

If you want a record of visited websites then you should use means at the OS level that can't be bypassed.