Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have problems downloan the video from youtube to my Mac

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

I have installed Download helper ext from your add on, so I can download video and songs from Youtube to my Mac. Just last night, i would just click on the three color balls and it would download mp4 to my computer. However now when I click on the colored balls, it shows flv format. Further I am not able to convert to Mp3. The arrow and drop down menu are still there but no conversion occurs. Please help me. I want to be able to down load video and audio from you tube to my Mac so I can play them on my itune. Thanks.

I have installed Download helper ext from your add on, so I can download video and songs from Youtube to my Mac. Just last night, i would just click on the three color balls and it would download mp4 to my computer. However now when I click on the colored balls, it shows flv format. Further I am not able to convert to Mp3. The arrow and drop down menu are still there but no conversion occurs. Please help me. I want to be able to down load video and audio from you tube to my Mac so I can play them on my itune. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Addons on that site are hosted by Mozilla, but not made by mozilla, but from third party developers.