Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some dropdown menues from many different sites display garbage.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Lucius

more options

Some Drop down menus on many different web sites show garbage characters - paypal, quotes.insurance33.com, etc. It looks like special ANSI characters or non-text unicode characters. The websites show UTF-8 encoding.

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Could you post a screen shot or two with examples of what you see? This article has tips on that: How do I create a screenshot of my problem?

If you manually change the encoding does that fix the menus?

tap the Alt key > View menu > Character Encoding > Western (ISO-8859-1)

more options

See screen print

more options

Character encoding same result as UTF-8

more options

Giải pháp được chọn

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

more options

That was it. Thank You!