Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I stop Firefox from crashing when I try to clear history?

  • 1 trả lời
  • 63 gặp vấn đề này
  • 3949 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

For the last few days I haven't been able to clear history for the day.

I tell firefox to Clear for Today. I tell it to clear now but after a while nothing is happening. When I check with the task manager my Firefox windows have stopping responding. When I try to close any of the windows I get a crash report.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

troubleshoot (move) the places.sqlite file... (in the process, this will delete history)

Được chỉnh sửa bởi kobe vào