Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

if i accidentally cancel download where does my data go?

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 4264 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi karan12

more options

i was downloading a flv file , i cancelled download and the part file disappeared.Any way to get it back?

Giải pháp được chọn

It is typically stored where the download files are kept and you can hit it again to re-download it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You need to re- download what you had download again.

more options

You also need to update firefox to the latest version.

Firefox button and or Help => About Firefox => Check for Updates

more options

But is that data deleted?

more options

Giải pháp được chọn

It is typically stored where the download files are kept and you can hit it again to re-download it.