Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I accidently click the 'Scam' button, how can I undo this action?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi smo

more options

I accidentally click the 'Scam' button, how can I undo this action?

Giải pháp được chọn

I assume this happened in a page, handling your mail - and thus NOT in Firefox per se.

Usually the mail programs have a special Scam folder - look for the mislaid post there.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I assume this happened in a page, handling your mail - and thus NOT in Firefox per se.

Usually the mail programs have a special Scam folder - look for the mislaid post there.