Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My old computer died and when I got my new computer, the daily bookmark backups stopped. How do I start my daily backups again?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My former computer was doing Mozilla daily bookmark backups and I was backing up that folder. Since my computer died, I successfully restored my bookmarks from the daily bookmark backup file (thank you), but with my new computer (windows 8 if that matters), Mozilla is no longer doing daily bookmark backups. I change my bookmarks and need to backup the bookmark file probably once a week. How do I get the daily bookmark backups to start up again? Someone please help.

My former computer was doing Mozilla daily bookmark backups and I was backing up that folder. Since my computer died, I successfully restored my bookmarks from the daily bookmark backup file (thank you), but with my new computer (windows 8 if that matters), Mozilla is no longer doing daily bookmark backups. I change my bookmarks and need to backup the bookmark file probably once a week. How do I get the daily bookmark backups to start up again? Someone please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I assume that you are talking about the daily JSON backups that Firefox creates once a day after starting Firefox.
You can check how many JSON backups are kept via the browser.bookmarks.max_backups pref (10) on the about:config page.

Note that Firefox also can create a HTML backup when you close Firefox by setting the browser.bookmarks.autoExportHTML pref to true on the about:config page.

That backup is created by default in the profile folder as bookmarks.html, but you can set the file name and path via the browser.bookmarks.file pref on the about:config page.

The browser.bookmarks.file pref doesn't exist by default and you need to create a new String pref with the name browser.bookmarks.file and set the value to the full path of the backup bookmarks file.