Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where are the about:config settings for a profile stored?

  • 2 trả lời
  • 51 gặp vấn đề này
  • 98221 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MxyL

more options

I am setting up a custom firefox profile and would like to tweak some of the options that are accessed via about:config.

I would like to know where this information is stored and whether I am able to modify these options outside of the browser.

Giải pháp được chọn

They're stored in the prefs.js file, which is a plain text file.

Preferences can also be set at startup using the user.js file. This file doesn't exist by default.

Preferences can also be locked with the mozilla.cfg file in the installation folder. This file doesn't exist by default.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 380

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

They're stored in the prefs.js file, which is a plain text file.

Preferences can also be set at startup using the user.js file. This file doesn't exist by default.

Preferences can also be locked with the mozilla.cfg file in the installation folder. This file doesn't exist by default.

more options

Thanks, I was modifying the prefs.js file the whole time but didn't realize these were the same settings from about:config. The user.js file is also useful to know.

Được chỉnh sửa bởi MxyL vào