Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my manage bookmark line has disappeared from my bookmarks menu. How can I get it back?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 126 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

on the dropdown "Bookmarks" menu tag on the firefox menu bar there used to be a line that read "Manage bookmarks. I used this to move the bookmarks around etc. That line.."Manage Bookmarks" is no longer on the list with "Bookmark this Page," "Show all bookmarks" etc. Have no idea how to get it back...and I cannot put some new bookmarks into alphabetical order as a result.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can use "Bookmarks > Show All Bookmarks" to access the Bookmarks Manager (Library) instead of Organize or Manage Bookmarks.