Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

deleted critical info in word pad can i get it back??

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 80 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

ie recover the letter i wrote even though it is gone

Giải pháp được chọn

You seem to be asking a question unrelated to Mozilla, about the Microsoft Wordpad application included with Windows ... or the more general question, how to recover deleted files on Windows.

If you deleted a file by mistake, the usual solution is to open the Recycle Bin and restore the file you deleted. If you need more help you can visit a Windows forum such as http://www.sevenforums.com/ or windowsbbs.com since this forum is for help with the Mozilla Firefox web browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You seem to be asking a question unrelated to Mozilla, about the Microsoft Wordpad application included with Windows ... or the more general question, how to recover deleted files on Windows.

If you deleted a file by mistake, the usual solution is to open the Recycle Bin and restore the file you deleted. If you need more help you can visit a Windows forum such as http://www.sevenforums.com/ or windowsbbs.com since this forum is for help with the Mozilla Firefox web browser.