On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not start and will not uninstall. It's just dead.

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi maryfberry

more options

Firefox will not open at all.

I have tried the Windows Uninstall, and the Firefox Uninstall Helper and can't get them to run.

It seems all the answers about how to fix problems in Firefox start with a Firefox window open, which is useless to me since I can't get it to do anything!!!!

Please help!

Firefox will not open at all. I have tried the Windows Uninstall, and the Firefox Uninstall Helper and can't get them to run. It seems all the answers about how to fix problems in Firefox start with a Firefox window open, which is useless to me since I can't get it to do anything!!!! Please help!

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Install over firefox, you will not lose bookmarks and history.

more options

I tried installing over it also, and the install won't run either.

more options

Go to C:\Program Files\Mozilla Firefox and load firefox.exe does it work now?

more options

I take it back! I reinstalled it from the downloaded file and it worked. THANKS!