Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i remove a firefox update, to a previous version

  • 3 trả lời
  • 43 gặp vấn đề này
  • 50859 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

an add on no longer works since i updated firefox to 22, how do i put back firefox to the previous version, before the update

Giải pháp được chọn

Please refer to this page before taking further action, please: http://mzl.la/MOvsag

--

If you still need to downgrade to the version you were using before the upgrade, there is a website (linked on the page I just asked you to check out) listing the older versions. You might be successful in reverting back to an older version by installing Firefox from that page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Please refer to this page before taking further action, please: http://mzl.la/MOvsag

--

If you still need to downgrade to the version you were using before the upgrade, there is a website (linked on the page I just asked you to check out) listing the older versions. You might be successful in reverting back to an older version by installing Firefox from that page.

Được chỉnh sửa bởi krissie vào

more options

thanks for the info

more options

You really should try to avoid using old versions of Firefox. Old versions are unsupported and insecure.

If you say what you do not like or what is not compatible maybe we can suggest a solution.