Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where can I download full version of firefox 22

  • 4 trả lời
  • 56 gặp vấn đề này
  • 110420 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I press thedownload button on the Firefox website I am offered a download stub. I'd like a link to the full download file please.

Giải pháp được chọn

On Mozilla.org there is a Systems&Languages link under the green download button. Just pick your own and language. http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 20

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

On Mozilla.org there is a Systems&Languages link under the green download button. Just pick your own and language. http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

Under the big green Download button (see picture) there's Systems and Languages in small print. Click on this text.

Được chỉnh sửa bởi smo vào

more options

Those links don't work. If you go to "Systems & Languages" you STILL just get the stub download.

I get releaseing a stub downloader, but I've got tons of systems that do not (nor will they) have Internet access.

What is the plan to release a full download of Firefox 22, or are we going to bet stuck at 21?

more options

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ has the full setup package - 20.8MB for the Windows en-US version