Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

From which version captcha will be support by Firefox?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I'm going to add captcha in my website. I want to know what is the lowest version of firefox support audio captcha. Is there any other plugins like JAVA to be added in client browser to view captcha?

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Which plugin is used to play this audio file?

Best would be to use a file that can be played buy the built-in HTML audio player via an audio tag to be independent of plugins.