Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I delete unwanted usernames or email addresses from Firefox login windows ...?

 • 2 trả lời
 • 30 gặp vấn đề này
 • 151714 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Example : When I log into my Twitter account, two usernames appear when I type in the first letter of the usename. Firefox does not allow me to delete / remove the unwanted address ...

Giải pháp được chọn

Use these steps to remove saved (form) data from a drop-down list:

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list
 3. press the Delete key (on Mac: Shift+Delete) to remove it
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 27

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox > Preferences > Security> Passwords >Saved Passwords

 • Choose the username and remove the content

For More

more options

Giải pháp được chọn

Use these steps to remove saved (form) data from a drop-down list:

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list
 3. press the Delete key (on Mac: Shift+Delete) to remove it