Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I see the connect option when mapping a printer microsoft iis 7

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

We use iis 7 web printing. Firefox is our browser of choice. However, when we go to our webpage to map a printer, and click on a printer, there is no connect option to install the printer. This is only in firefox. Internet explorer works fine once you click the compatibility option.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

you should probabaly look here for a answer

more options

Looked through all of material, none have the answer. Firefox browses to the directory fine, x.x.x.x/printers. but you cannot install the printer because the "connect" option is not there.

more options

i had meant to ask a new question in those fourms