Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Running Ffox 21. Keep getting message to download Ffox 12.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi alanb7866

more options

Running Firefox 21 on XP 32bit SP3. Keep getting message; "Firefox 12 is available download now"

Giải pháp được chọn

hello, your useragent (the information the browser sends to websites to identify its version) - apparently mistakenly - shows you're on firefox version 4. please refer to this article in order to reset the user-agent settings in firefox: How to reset the default user agent on Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Your user Agent says you are running Firefox 4. Can you check what version you are actually running by typing about: into your address bar and pressing enter?

more options

Giải pháp được chọn

hello, your useragent (the information the browser sends to websites to identify its version) - apparently mistakenly - shows you're on firefox version 4. please refer to this article in order to reset the user-agent settings in firefox: How to reset the default user agent on Firefox

more options

Many thanks for your swift response. Solution appears to be working but only time will tell. Regards Alan Brewer.