Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant seet he bookmarks and folders in Library when we press show all bookmarks, hence cannot organize the bookmarks into folders

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chiranjit Biswas

more options

what you describe in your help section :

"Click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 on the right side of the navigation toolbar and select Show All Bookmarks to open the Library window.

While you have the Library window open, you can also drag bookmarks into other folders like the Bookmarks Menu folder which will show your bookmarks in the menu under the Bookmarks button Bookmarks button win 2 . If you add bookmarks to the Bookmarks Toolbar folder they'll show up on the Bookmarks Toolbar. "

when we press show all bookmarks The Library box came out but no bookmark is shown at all


there is bookmars toolbar bookmarks menu etc... But no actual bookmarks and cant open any of the option provided

Tất cả các câu trả lời (1)

more options