Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i want to block the advertisements while browsing

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1448 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

while checking mail, i m getting some nude pictures ads which is not suitable for the sorrounding please help me how to block such advertisements

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can try this Adblock Plus Add-on.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/

more options

Yes Adblock Plus, will block the ads but this looks like malware.

You can try Malwarebytes. http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/ Or Spybot Search and Destroy spybot.info And if you dont have a antivirus you can try Avast! Free http://www.avast.com/en-us/index

more options

You should also update Firefox as version 5 is not supported. The current version is 21. You can get the newest version here. getfirefox.com