Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I click on a download it wont oprn - why

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

When I try to open a downloaded item, I click on it and nothing is happening. This just started to happen.

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

To Enable SafeMode

  • You can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
  • Or open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.
  • Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode"

If it works in Safe Mode and in normal mode with all extensions (Tools > Add-ons > Extensions) disabled then try to find which extension is causing it by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via "Firefox > Exit" (Windows: Firefox/File > Exit; Mac: "Firefox > Quit Firefox"; Linux: "Firefox/File > Quit")

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

To Enable SafeMode

  • You can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
  • Or open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.
  • Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode"

If it works in Safe Mode and in normal mode with all extensions (Tools > Add-ons > Extensions) disabled then try to find which extension is causing it by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via "Firefox > Exit" (Windows: Firefox/File > Exit; Mac: "Firefox > Quit Firefox"; Linux: "Firefox/File > Quit")