Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the default language for the spell checker? - solved, sort of...

  • 3 trả lời
  • 39 gặp vấn đề này
  • 38688 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

As the previous thread was closed without actual resolution - https://support.mozilla.org/en-US/questions/941350?esab=a&s=&r=0&as=s

I managed to solve this on my end by just reinstalling firefox using the localisation of the default dictionary language i wanted from here - http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

A bit of a shame that the main download page doesnt select the geographically relevant localisation for you and even more so that changing the default language for the in built spell checker is so kak. oh well.

Giải pháp được chọn

Right Click web page

  • [x] Check Spelling

Language > Choose the language for Spell checking....

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Right-click a web form on any web page.

Languages > Add Dictionaries

  • Install the Language pack

You can look here for dictionaries:


Right-click a web form on any web page.

Languages > Add Dictionaries

  • Install the Language pack
more options

That was the first thing I tried, way back when, but firefox wouldn't let me set any added language packs as the default dictionary.

more options

Giải pháp được chọn

Right Click web page

  • [x] Check Spelling

Language > Choose the language for Spell checking....