Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi, i have a mac 10.4.11 when i test my download with firefox ime only getting about 10 mbs... compared to 24 with safari.. help please

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 915 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

not to many details except safari runs at 24 mbs download compared at firefox at 10 area... is there something that needs to be tweeked ... I checked around preferences... I don't think its my comp thats the problem after all one is working compared to the other .... Yes i have ran a virus checker . and it came up with nothing.... Can a loaded up browser keep from downloading quick ? thanks Jeff

Giải pháp được chọn

Sorry Firefox 3.6.28 is no longer supported by Mozilla, nor is PPC and OSX 10.4.


For older Macs that aren't supported in the Firefox 4+ versions, try TenFourFox for PowerPC's running Mac 10.4.11 & 10.5.8 .
http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/
http://tenfourfox.blogspot.com/
https://code.google.com/p/tenfourfox/wiki/PluginsNoLongerSupported
http://code.google.com/p/tenfourfox/wiki/AAATheFAQ

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry Firefox 3.6.28 is no longer supported by Mozilla, nor is PPC and OSX 10.4.


For older Macs that aren't supported in the Firefox 4+ versions, try TenFourFox for PowerPC's running Mac 10.4.11 & 10.5.8 .
http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/
http://tenfourfox.blogspot.com/
https://code.google.com/p/tenfourfox/wiki/PluginsNoLongerSupported
http://code.google.com/p/tenfourfox/wiki/AAATheFAQ