Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My printer is suddenly printing in a font so small I can hardly see it

  • 4 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 110930 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CritterSitter

more options

Anything I print that is not from the Internet or email is fine. Any and all saved documents etc print as they always have. But suddenly anything from the Internet or any emails that I print are so small I can hardly read them.

Giải pháp được chọn

Take a look at the Scale setting in Print > Page Setup.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 19

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Please update to Firefox 21 Update Firefox to the latest release

Then try reading Fix printing problems in Firefox

more options

I think u have to reset Firefox printer setting at 1st in the Location bar, type about:config and press Enter. Then in the Search field, type print.print_ printer. After dat right-click on the print.print_printer setting and select Reset then at the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Exit..,

more options

Giải pháp được chọn

Take a look at the Scale setting in Print > Page Setup.

more options

Thank you so much! Simple solution when you know what you're doing!