Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i send a hyperlink by mail with a simple right clic?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 317 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

On my old laptop i had XP home and outlook express. If i found something i would share i just had to right clic and then had the opition to 'send link by mail'. Very nice function!! How do i do that with windows 7 with Firefox and Thunderbird?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello grimbart, the following extension should work for you: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/send-link-in-context-menu