Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Since upgrading to V20.0.1 copy/paste does not work any ideas on how to fix?

  • 22 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 8766 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Azbobby

more options

Been using Firefox for years and have never had this problem before. Recently upgraded to V 20.0.1 and since then Cut/Copy/Paste will not work. Have tried Resetting and have even tried a complete uninstall and reinstall neither has worked. Unfortunately I need to use these features on a daily basis and if I can't get this fixed I'm going to have to move on to anther browser.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This worked for me for the Copy & Paste problem....

link text

more options

My issue was corrected awhile ago but thank you for the response.

See: https://support.mozilla.org/en-US/questions/958684#answer-434520

  1. 1
  2. 2