Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need Windows Media Player Plugin for Windows 8

  • 1 trả lời
  • 149 gặp vấn đề này
  • 21025 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I go thru the directions to install the plugin it only shows up to Windows 7. I have Windows 8. The media player works fine thru Internet Explorer, but I'd rather use Firefox.

Problem - I have an important viewing of my daughter's 3d/4d ultrasound this Saturday and I don't want to mess up my laptop by installing the wrong version and not being able to view it at all.

Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options