Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Brother printer settings

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Print-outs using Firefox done on my Brother printer model MFC-J825DW come out with text missing and with margins way off and with articles beginning at the bottom of the page. When try printing out the same article with other web browsers, there are no lay-out problems, but the printer prints much lighter. How can I change the settings on Firefox so that these issues go away?