Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my Freecorder toolbar, what happened to it? I could no longer download you tube videos

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David Tenser

more options

when I downloaded the latest version of Firefox, the Freecorder toolbar disappeared, now I can no longer download videos from you tube. How can I restore it to the Firefox browser?....I used the Freecorder toolbar to download videos from You tube, convert the flv files to mp3 and mpg files that I can use on DVD players and other multimedia players...

Giải pháp được chọn

Hi there,

Sorry about your issues. I did a search on our website and found this thread that looks to be about the exact same problem: https://support.mozilla.org/questions/924033

It also looks like a solution to the problem was posted there. Hope it helps you too!

Cheers, David

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi there,

Sorry about your issues. I did a search on our website and found this thread that looks to be about the exact same problem: https://support.mozilla.org/questions/924033

It also looks like a solution to the problem was posted there. Hope it helps you too!

Cheers, David