Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it safe to turn off the automatic redirection blocking feature in Firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 520 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I know how to turn it off. I want to know the likely consequences of turning it off.

Giải pháp được chọn

I assume that you mean this?

  • Firefox > Preferences > Advanced > General : Accessibility : [ ] "Warn me when web sites try to redirect or reload the page"

The setting in "Options > Advanced > General" is meant as an accessibility feature, as you can see by the label of that section, so that people with disabilities or people who use screen readers do not get confused and is not meant as a safety protection to stop redirecting.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I assume that you mean this?

  • Firefox > Preferences > Advanced > General : Accessibility : [ ] "Warn me when web sites try to redirect or reload the page"

The setting in "Options > Advanced > General" is meant as an accessibility feature, as you can see by the label of that section, so that people with disabilities or people who use screen readers do not get confused and is not meant as a safety protection to stop redirecting.

See also: