Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why do i keep getting restore window when opening firefox since updating

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 260 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

why do i keep getting restore window when opening firefox since updating. I do not want to restore but this pops up each time instead of my home page as set

Giải pháp được chọn

A likely cause is that you are first closing all Firefox windows and then close the Firefox application.

Some have reported that closing Firefox (Firefox > Quit) while the browser window is still open works for them.


  • Bug 845681 - Closing all windows and quitting Firefox afterwards leads to about:sessionrestore to be shown on next startup

(please do not comment in bug reports: https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

A likely cause is that you are first closing all Firefox windows and then close the Firefox application.

Some have reported that closing Firefox (Firefox > Quit) while the browser window is still open works for them.


  • Bug 845681 - Closing all windows and quitting Firefox afterwards leads to about:sessionrestore to be shown on next startup

(please do not comment in bug reports: https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html)