Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to crteate password needed to open firefox

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 125 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I would like a password required when Firefox is opened from the Desktop

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It isn't possible to require a password to open Firefox, what problem are you trying to solve? There may be another solution.