Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hotmail said I should upgrade my browser - I followed inst. & downloaded file but nothing happened

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 327 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

the file I downloaded to upgrade for Hotmail was 20.0 exe. Is there another step to actually install it or is just downloading the file enough (I am new at this)

Giải pháp được chọn

Downloading Firefox and installing Firefox are two separate steps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

FF won't ask you with a third party service to upgrade your browser, such as Hotmail saying to upgrade. You can check if you are on the latest version of FF manually but going to

Firefox > Help > About

Alternatively you can also check your downloads by going to

Firefox > Downloads & double clicking again on the file if it shows in your download list.

more options

Giải pháp được chọn

Downloading Firefox and installing Firefox are two separate steps.

more options

Download and save the Firefox installer to the desktop and start the installation with a double-click on the desktop icon.

more options

thank you - solved

more options

Hi chadwick, if you check

Help > About Firefox

now, does it show the current version (20.0.1)? Just want to make sure you got the right update.