Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

am I running 64 bit or 32 bit firefox?

  • 5 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 25911 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I went to help and about, but can't see this information.

Giải pháp được chọn

This works for me:

Go to about:buildconfig, and look at the target. The first few numbers specify your build version.

For Example: in the attached screenshot, I have a 86/64 bit version of Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 17

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

This works for me:

Go to about:buildconfig, and look at the target. The first few numbers specify your build version.

For Example: in the attached screenshot, I have a 86/64 bit version of Firefox.

Được chỉnh sửa bởi Joshua Smith vào

more options

You will already have the answer from following iNerd's solution'

Note that on Windows you will normally be using 32bit versions of Firefox.

The 64bit versions for Windows are experimental and unsupported. You would be unlikely to accidentally use 64bit Firefox on Windows.

I have marked iNerd's answer as the thread solution.

more options

Thanks, very much.

more options

Your Firefox useragent also gives an idea of what you are using.

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0

The WOW64 part says is is 32-bit Firefox 19 running on 64-bit Windows 7 as the 64-bit Firefox would have Win64 in UA instead.