Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How do I make the picture I chose of christmas candles go away fromt he top of my screen?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kadir Topal

more options

At Christmas time, I downloaded a look on my toolbar offered by Firefox that was Christmas candles. I've tried over 25 times to make it go away with no luck. I'm sure this is easy...but is sure isn't obvious. Can you help? It is just where my tabs go and it was an option I saw on Firefox to customize the screen. Seemed like a great idea on a cozy Saturday before Christmas but it has become UBER annoying.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Closing this since it's a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/954733