Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

small image ant fonts to fit my monitor

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

my mozilla browser window comes with big size image and fonts .i want make it smaller and fix to monitor to save my limited internet data volume pack and improve the speed of browsing.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can look at an extension like this to block images.


You can also look at Adblock Plus.

You need to subscribe to a Filter list (e.g. the EasyList).