Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

"http://selfcare.wdc.bsnl.co.in/irj/portal" this website cannot be opened after login page. Profile not visible after login.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 412 lượt xem
more options
Locking duplicate thread.
Please continue here: [/questions/948938]

After logging in to the page of "http://selfcare.wdc.bsnl.co.in/irj/portal" website I cannot access inner pages/profile of the site. Even the site runs correct in Google chrome browser. That's the only reason I am running 1 extra browser when ever needed eventually and frequently.

The error shown on the page is "Sorry, your browser/program is not supported by Web Dynpro! ". I don't know whats this. But - Hey, same can be run in Chrome and even a simple non-popular RockMeIt browser. The problem is with mozilla only.

<blockquote>Locking duplicate thread.<br> Please continue here: [[/questions/948938]]</blockquote> After logging in to the page of "http://selfcare.wdc.bsnl.co.in/irj/portal" website I cannot access inner pages/profile of the site. Even the site runs correct in Google chrome browser. That's the only reason I am running 1 extra browser when ever needed eventually and frequently. The error shown on the page is "Sorry, your browser/program is not supported by Web Dynpro! ". I don't know whats this. But - Hey, same can be run in Chrome and even a simple non-popular RockMeIt browser. The problem is with mozilla only.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào