Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to change the page that appears when i open the new tab page using the + sign on tab bar?

  • 4 trả lời
  • 66 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

whenever i open a new tab using + sign on tab bar, a website appear , of which i do not have any knowledge. i just want the old setting back. this must be my or my friends wrongdoing. please help.

Giải pháp được chọn

You can do that on the about:config page by resetting the browser.newtab.url pref via the right-click context menu.

See this article about the New Tab page (about:newtab):

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 36

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

You can do that on the about:config page by resetting the browser.newtab.url pref via the right-click context menu.

See this article about the New Tab page (about:newtab):

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

it worked. thanks a million

more options

But when i did it, it wont let me restart it. Please help!

more options

If you do not keep changes after a restart or otherwise have problems with preferences, see: