Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

My homepage of Firefox has missing pictures just words and no graphics unless if ControlF5 and refresh

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 466 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was earlier today having trouble with my web searches being redirected to Google. I ran AdwCleaner v2.115 -

Folder Found : C:\Documents and Settings\Steve\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xsyhhf7s.default\extensions\staged
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
Classes\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239}
Classes\CLSID\{1E0DE227-5CE4-4EA3-AB0C-8B03E1AA76BC}
Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179}
\CLSID\{A4730EBE-43A6-443E-9776-36915D323AD3}
\FunWebProducts.DataControl
FunWebProducts.DataControl.1
FunWebProducts.HistoryKillerScheduler
FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1
FunWebProducts.HistorySwatterControlBar
FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1
FunWebProducts.HTMLMenu
FunWebProducts.HTMLMenu.1
FunWebProducts.HTMLMenu.2
FunWebProducts.IECookiesManager
FunWebProducts.IECookiesManager.1
FunWebProducts.KillerObjManager
FunWebProducts.KillerObjManager.1
FunWebProducts.PopSwatterBarButton
FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1
FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl
 FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1
Interface\{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
Interface\{07B18EAC-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA
Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17}
Interface\{120927BF-1700-43BC-810F-FAB92549B390}
Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC}
Interface\{1F52A5FA-A705-4415-B975-88503B291728}
Interface\{247A115F-06C2-4FB3-967D-2D62D3CF4F0A}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E9937FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}
SOFTWARE\Classes\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E53E2CB-86DB-4A4A-8BD9-FFEB7A64DF82}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720453-B472-4954-B7AA-33069EB53906}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2D-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{741DE825-A6F0-4497-9AA6-8023CF9B0FFF}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D293-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D295-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D297-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8E9CF769-3D3B-40EB-9E2D-76E7A205E4D2}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{90449521-D834-4703-BB4E-D3AA44042FF8}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{991AAC62-B100-47CE-8B75-253965244F69}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A626CDBD-3D13-4F78-B819-440A28D7E8FC}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBABDC90-F3D5-4801-863A-EE6AE529862D}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D6FF3684-AD3B-48EB-BBB4-B9E6C5A355C1}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE38C398-B328-4F4C-A3AD-1B5E4ED93477}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25F}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBC9-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBCB-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EB9E5C1C-B1F9-4C2B-BE8A-27D6446FDAF8}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F87D7FB5-9DC5-4C8C-B998-D8DFE02E2978}
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin
 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller
HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{07B18EA0-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{819FFE20-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8FFDF636-0D87-4B33-B9E9-79A53F6E1DAE}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C}
HKLM\Software\FocusInteractive
 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68AF847F-6E91-45DD-9B68-D6A12C30E5D7}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1A71FA0-FF48-48DD-9B6D-7A13A3E42127}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DDB1968E-EAD6-40FD-8DAE-FF14757F60C7}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467E-B8D4-7786EDA79AE0}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\mywebsearch bar uninstall
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966
HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mywebsearch.com/Plugin
HKLM\Software\MyWebSearch
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}]
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\Wmsdk\Sources [F3PopularScreenSavers]
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform [FunWebProducts]
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\post platform [FunWebProducts]
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [m3ffxtbr@mywebsearch.com]
-\\ Internet Explorer v7.0.6000.17123[OK] Registry is clean.-\\ Mozilla Firefox v18.0.2 (en-US)File : C:\Documents and Settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\4m0tdyk6.default-1362413021928\prefs.js[OK]File : C:\Documents and Settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\mk3d46z1.default\prefs.js[OK]File : C:\Documents and Settings\Mason & Bailey\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\id9e17ft.default\prefs.jsFound : user_pref("extensions.mywebsearch.openSearchURL", "hxxp://search.mywebsearch.com/mywebsearch/opensea[...]Found : user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdEnabled", true);
Found : user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdURL", "data:text/plain,keyword.URL=hxxp://search.yahoo.com/[...]File : C:\Documents and Settings\Steve\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

I assume that you are referring to the www.yahoo.com website.

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

Also make sure that your security software (firewall, anti-virus) isn't blocking content.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I assume that you are referring to the www.yahoo.com website.

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

Also make sure that your security software (firewall, anti-virus) isn't blocking content.

See also: