X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

My homepage of Firefox has missing pictures just words and no graphics unless if ControlF5 and refresh

Được đăng

I was earlier today having trouble with my web searches being redirected to Google. I ran AdwCleaner v2.115 -

Folder Found : C:\Documents and Settings\Steve\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xsyhhf7s.default\extensions\staged
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
Classes\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239}
Classes\CLSID\{1E0DE227-5CE4-4EA3-AB0C-8B03E1AA76BC}
Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179}
\CLSID\{A4730EBE-43A6-443E-9776-36915D323AD3}
\FunWebProducts.DataControl
FunWebProducts.DataControl.1
FunWebProducts.HistoryKillerScheduler
FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1
FunWebProducts.HistorySwatterControlBar
FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1
FunWebProducts.HTMLMenu
FunWebProducts.HTMLMenu.1
FunWebProducts.HTMLMenu.2
FunWebProducts.IECookiesManager
FunWebProducts.IECookiesManager.1
FunWebProducts.KillerObjManager
FunWebProducts.KillerObjManager.1
FunWebProducts.PopSwatterBarButton
FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1
FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl
 FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1
Interface\{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
Interface\{07B18EAC-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA
Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17}
Interface\{120927BF-1700-43BC-810F-FAB92549B390}
Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC}
Interface\{1F52A5FA-A705-4415-B975-88503B291728}
Interface\{247A115F-06C2-4FB3-967D-2D62D3CF4F0A}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E9937FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}
SOFTWARE\Classes\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E53E2CB-86DB-4A4A-8BD9-FFEB7A64DF82}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720453-B472-4954-B7AA-33069EB53906}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2D-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{741DE825-A6F0-4497-9AA6-8023CF9B0FFF}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D293-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D295-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D297-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8E9CF769-3D3B-40EB-9E2D-76E7A205E4D2}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{90449521-D834-4703-BB4E-D3AA44042FF8}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{991AAC62-B100-47CE-8B75-253965244F69}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A626CDBD-3D13-4F78-B819-440A28D7E8FC}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBABDC90-F3D5-4801-863A-EE6AE529862D}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D6FF3684-AD3B-48EB-BBB4-B9E6C5A355C1}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE38C398-B328-4F4C-A3AD-1B5E4ED93477}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25F}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBC9-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBCB-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EB9E5C1C-B1F9-4C2B-BE8A-27D6446FDAF8}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F87D7FB5-9DC5-4C8C-B998-D8DFE02E2978}
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin
 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller
HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{07B18EA0-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{819FFE20-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8FFDF636-0D87-4B33-B9E9-79A53F6E1DAE}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E}
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C}
HKLM\Software\FocusInteractive
 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68AF847F-6E91-45DD-9B68-D6A12C30E5D7}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1A71FA0-FF48-48DD-9B6D-7A13A3E42127}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DDB1968E-EAD6-40FD-8DAE-FF14757F60C7}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467E-B8D4-7786EDA79AE0}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\mywebsearch bar uninstall
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966
HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mywebsearch.com/Plugin
HKLM\Software\MyWebSearch
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}]
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\Wmsdk\Sources [F3PopularScreenSavers]
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform [FunWebProducts]
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\post platform [FunWebProducts]
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [m3ffxtbr@mywebsearch.com]
-\\ Internet Explorer v7.0.6000.17123[OK] Registry is clean.-\\ Mozilla Firefox v18.0.2 (en-US)File : C:\Documents and Settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\4m0tdyk6.default-1362413021928\prefs.js[OK]File : C:\Documents and Settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\mk3d46z1.default\prefs.js[OK]File : C:\Documents and Settings\Mason & Bailey\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\id9e17ft.default\prefs.jsFound : user_pref("extensions.mywebsearch.openSearchURL", "hxxp://search.mywebsearch.com/mywebsearch/opensea[...]Found : user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdEnabled", true);
Found : user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdURL", "data:text/plain,keyword.URL=hxxp://search.yahoo.com/[...]File : C:\Documents and Settings\Steve\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles
I was earlier today having trouble with my web searches being redirected to Google. I ran AdwCleaner v2.115 - <pre><nowiki>Folder Found : C:\Documents and Settings\Steve\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xsyhhf7s.default\extensions\staged Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} Classes\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239} Classes\CLSID\{1E0DE227-5CE4-4EA3-AB0C-8B03E1AA76BC} Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179} \CLSID\{A4730EBE-43A6-443E-9776-36915D323AD3} \FunWebProducts.DataControl FunWebProducts.DataControl.1 FunWebProducts.HistoryKillerScheduler FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1 FunWebProducts.HistorySwatterControlBar FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1 FunWebProducts.HTMLMenu FunWebProducts.HTMLMenu.1 FunWebProducts.HTMLMenu.2 FunWebProducts.IECookiesManager FunWebProducts.IECookiesManager.1 FunWebProducts.KillerObjManager FunWebProducts.KillerObjManager.1 FunWebProducts.PopSwatterBarButton FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1 FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1 Interface\{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} Interface\{07B18EAC-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17} Interface\{120927BF-1700-43BC-810F-FAB92549B390} Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC} Interface\{1F52A5FA-A705-4415-B975-88503B291728} Interface\{247A115F-06C2-4FB3-967D-2D62D3CF4F0A} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E9937FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC} SOFTWARE\Classes\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E53E2CB-86DB-4A4A-8BD9-FFEB7A64DF82} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720453-B472-4954-B7AA-33069EB53906} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2D-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{741DE825-A6F0-4497-9AA6-8023CF9B0FFF} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D293-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D295-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D297-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8E9CF769-3D3B-40EB-9E2D-76E7A205E4D2} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{90449521-D834-4703-BB4E-D3AA44042FF8} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{991AAC62-B100-47CE-8B75-253965244F69} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A626CDBD-3D13-4F78-B819-440A28D7E8FC} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBABDC90-F3D5-4801-863A-EE6AE529862D} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D6FF3684-AD3B-48EB-BBB4-B9E6C5A355C1} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE38C398-B328-4F4C-A3AD-1B5E4ED93477} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25F} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBC9-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBCB-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EB9E5C1C-B1F9-4C2B-BE8A-27D6446FDAF8} HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F87D7FB5-9DC5-4C8C-B998-D8DFE02E2978} HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{07B18EA0-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{819FFE20-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8FFDF636-0D87-4B33-B9E9-79A53F6E1DAE} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C} HKLM\Software\FocusInteractive HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68AF847F-6E91-45DD-9B68-D6A12C30E5D7} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1A71FA0-FF48-48DD-9B6D-7A13A3E42127} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DDB1968E-EAD6-40FD-8DAE-FF14757F60C7} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467E-B8D4-7786EDA79AE0} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\mywebsearch bar uninstall HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF} HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966 HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mywebsearch.com/Plugin HKLM\Software\MyWebSearch HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\Wmsdk\Sources [F3PopularScreenSavers] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform [FunWebProducts] Value Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\post platform [FunWebProducts] Value Found : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [m3ffxtbr@mywebsearch.com] -\\ Internet Explorer v7.0.6000.17123[OK] Registry is clean.-\\ Mozilla Firefox v18.0.2 (en-US)File : C:\Documents and Settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\4m0tdyk6.default-1362413021928\prefs.js[OK]File : C:\Documents and Settings\Linda\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\mk3d46z1.default\prefs.js[OK]File : C:\Documents and Settings\Mason & Bailey\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\id9e17ft.default\prefs.jsFound : user_pref("extensions.mywebsearch.openSearchURL", "hxxp://search.mywebsearch.com/mywebsearch/opensea[...]Found : user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdEnabled", true); Found : user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdURL", "data:text/plain,keyword.URL=hxxp://search.yahoo.com/[...]File : C:\Documents and Settings\Steve\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles</nowiki></pre>

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

I assume that you are referring to the www.yahoo.com website.

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

 • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

 • Do NOT click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

Also make sure that your security software (firewall, anti-virus) isn't blocking content.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Next Generation Java Plug-in 10.17.2 for Mozilla browsers
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Shockwave Flash 11.6 r602
 • iTunes Detector Plug-in
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.02
 • 5.1.20125.0
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Nexon Game Controller
 • RealJukebox Netscape Plugin
 • RealNetworks(tm) RealPlayer Chrome Background Extension Plug-In
 • RealPlayer(tm) HTML5VideoShim Plug-In
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealPlayer Download Plugin
 • Yahoo Application State Plugin version 1.0.0.7
 • Picasa plugin
 • RealNetworks(tm) RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In
 • BrowserPlus -- Improve your browser! -- http://browserplus.yahoo.com/
 • Virtual Earth 3D 4.00100226006 plugin for Mozilla
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

 • Firefox 19.0.2
 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
 • URL hỗ trợ: http://support.mozilla.org/1/firefox/19.0.2/WINNT/en-US/

Tiện ích mở rộng

 • avast! WebRep 8.0.1483 (wrc@avast.com)
 • Custom New Tab 1.6.5 (CNT@ednovak.net)
 • Java Console 6.0.39 ({CAFEEFAC-0016-0000-0039-ABCDEFFEDCBA})
 • Print Edit 9.0 (printedit@DW-dev)
 • RealPlayer Browser Record Plugin 15.0.6 ({0153E448-190B-4987-BDE1-F256CADA672F})
 • Troubleshooter 1.1a (troubleshooter@mozilla.org)
 • Microsoft .NET Framework Assistant 0.0.0 ({20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}) (không hoạt động)
 • RealDownloader 1.0.2 ({ABDE892B-13A8-4d1b-88E6-365A6E755758}) (không hoạt động)

Javascript

 • incrementalGCEnabled: True

Đồ họa

 • adapterDescription: NVIDIA GeForce 7300 LE
 • adapterDescription2:
 • adapterDeviceID: 0x01d1
 • adapterDeviceID2:
 • adapterDrivers: nv4_disp
 • adapterDrivers2:
 • adapterRAM: Unknown
 • adapterRAM2:
 • adapterVendorID: 0x10de
 • adapterVendorID2:
 • direct2DEnabled: False
 • direct2DEnabledMessage: [u'tryNewerDriver', u'182.65']
 • directWriteEnabled: False
 • directWriteVersion: 0.0.0.0
 • driverDate: 9-17-2007
 • driverDate2:
 • driverVersion: 6.14.11.6371
 • driverVersion2:
 • info: {u'AzureContentBackend': u'none', u'AzureCanvasBackend': u'cairo', u'AzureFallbackCanvasBackend': u'none'}
 • isGPU2Active: False
 • numAcceleratedWindows: 0
 • numAcceleratedWindowsMessage: [u'tryNewerDriver', u'182.65']
 • numTotalWindows: 2
 • webglRendererMessage: [u'tryNewerDriver', u'182.65']
 • windowLayerManagerType: Basic

Thay đổi cài đặt

 • browser.cache.disk.capacity: 358400
 • browser.cache.disk.smart_size.first_run: False
 • browser.cache.disk.smart_size.use_old_max: False
 • browser.cache.disk.smart_size_cached_value: 358400
 • browser.places.smartBookmarksVersion: 4
 • browser.search.useDBForOrder: True
 • browser.startup.homepage: http://www.yahoo.com/
 • browser.startup.homepage_override.buildID: 20130307023931
 • browser.startup.homepage_override.mstone: 19.0.2
 • dom.mozApps.used: True
 • extensions.lastAppVersion: 19.0.2
 • network.cookie.lifetimePolicy: 2
 • network.cookie.prefsMigrated: True
 • places.database.lastMaintenance: 1363714935
 • places.history.expiration.transient_current_max_pages: 26787
 • plugin.disable_full_page_plugin_for_types:
 • privacy.sanitize.migrateFx3Prefs: True
 • privacy.sanitize.timeSpan: 0
 • security.warn_viewing_mixed: False

Linh tinh

 • Người dùng JS: Không
 • Có thể tiếp cận: Không
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17774 giải pháp 160764 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

I assume that you are referring to the www.yahoo.com website.

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

 • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

 • Do NOT click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

Also make sure that your security software (firewall, anti-virus) isn't blocking content.

See also:

I assume that you are referring to the www.yahoo.com website. Clear the cache and the cookies from sites that cause problems. "Clear the Cache": *Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now" "Remove Cookies" from sites causing problems: *Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies" Start Firefox in <u>[[Safe Mode|Safe Mode]]</u> to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance). *Do NOT click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes. *https://support.mozilla.org/kb/Safe+Mode *https://support.mozilla.org/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes ---- Also make sure that your security software (firewall, anti-virus) isn't blocking content. See also: *http://kb.mozillazine.org/Images_or_animations_do_not_load *https://support.mozilla.org/kb/Images+or+animations+do+not+show