Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting the following error "server not found.....firefox can't find the server at http." when I try to log on to one certain website.

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 8092 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Amit Kumar Thakur

more options

I was able to access this website prior to 2 weeks ago. I can access this website on other computers without issues, and I can also access all other websites on this computer.

The following is what is listed in the navigation bar when I get the error message.

http://iphantom.com/wisd/restricted.html?fn=Default&FP=l&ip=10.201.5157&ibip=66.206.97.9&ldu=l&re=0&bu=wps.prenhall.com

I noticed it says wisd/restricted, but I can log on to this website using my wisd computer without issue, and I get the same error message at my home/other locations. So I know that it is not restricted. I have used all the other suggestions "no proxy", shut down firewalls, but nothing has worked.

Any help with this matter will be greatly appreciated.

Thank you,

Cody

Tất cả các câu trả lời (1)

more options