Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

so far I've been using Flash Player 11.2 which is the only normal playing sound newer versions are stereo sound streamed normal once the second is the center sp

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

so far I've been using Flash Player 11.2 which is the only normal playing sound newer versions are stereo sound streamed normal once the second is the center speaker started to play

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Again stereo sound is upmixed to 5.1

more options

Flash Player 11.2 is horribly insecure and no longer supported. Please update to Flash 11.6