Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm not able to pick an item from a 'dropdown' list of choices. The list flashes on and off so quickly that it doesn't pause long enough to make a selection.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

I'm not able to pick an item from a 'dropdown' list of choices. The list flashes on and off so quickly that it doesn't pause long enough to make a selection or it doesn't show the dropdown list at all. This was not an issue for me before FF 19.

I'm running Windows 8.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello dlpb1783, try to Turn off hardware acceleration , and check it again.


thank you