Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i play a game called phosphor beta in window 8? ever since I bought a new dell with 8 It will not work, please help, one of my favorite games. thanks!

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

its a 3d shooting game, worked on xp windows.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

How is your support issue related to Firefox support?
Is that game played thru a web browser? If so, does it work in IE, and not Firefox?

more options

it will not work in internet explorer neither? I called dell and they said to use firefox or chrome. I tried them both still does not work. My last computer had XP and it worked fine.

more options