Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

With this new outlook and I am in my hotmail, how do I forward an email to a contact

  • 4 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 40313 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

In the new outlook, how do I forward an email to someone on my contacts. I do not see any icon to forward.

Giải pháp được chọn

Its under the reply icon

click the reply icon it list the Reply, reply to all, forward

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 128

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Its under the reply icon

click the reply icon it list the Reply, reply to all, forward

more options

I do not seem to have a reply button in my set up

more options

I have rectified the situation so please ignore the previous comment. Silly me

more options

Click the dropmarker (down pointer) beside the reply button and there is a forward option.