Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox overhead per redirect

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hi,

I have a website which does multiple redirects. I have measure the network and server overhead for them - but these dont add up to the User perceived time. Does any one know what is the overhead due to firefox for a redirect. I hope i am asking question in the right forum!

Thanks Santhosh

Giải pháp được chọn

How are you doing the redirect? If you send a Location header (301 or 302), Firefox should request the new page immediately, but if you use a meta tag or script in the page, Firefox has to process the page first and the time will depend on lots of different things.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

How are you doing the redirect? If you send a Location header (301 or 302), Firefox should request the new page immediately, but if you use a meta tag or script in the page, Firefox has to process the page first and the time will depend on lots of different things.