Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why will my email no longer logout ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Even though I click logout when I'm finish using my email account

the next time I open  it , it says I forgot to logged out.
Even though I click logout when I'm finish using my email account the next time I open it , it says I forgot to logged out.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Websites remembering you and automatically log you on is stored in a cookie.

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

If clearing cookies doesn't work then it is possible that the cookies.sqlite file that stores the cookies is corrupted.

Rename (or delete) cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and delete other present cookie files like cookies.sqlite-journal in the Firefox Profile Folder in case the file cookies.sqlite got corrupted.