Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how come firefox won't let me download the Charter.net toolbar?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 217 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi singleman52

more options

I was using Internet Explorer for my web browser. I tried Firefox and it looked like it was alot faster than Internet Explorer so I disided to get rid of Internet Explorer. After I had Firefox installed, and I tried to download the Charter.net toolbar, Firefox would not let me do this.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Firefox will still not let me download charter.net toolbar, I really want to keep firefox, but if it does not let me download the charter.net toolbar, I will go back to Internet Explorer.