Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to restart firefox ? (shortcut , Etc.)

  • 4 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 191824 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AryaProf

more options

i want to know how could i restart Firefox in a quicker way than exiting the program and clicking back on the icon. isn't there a shortcut or a button or sth ? plz help

Giải pháp được chọn

Here is an extension which adds a Restart button.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/restart-button/

Plus there are many extensions which include a Restart button as a secondary feature.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

No, there is no quicker way. That's a pretty quick way though, and its the standard convention for all windows programs.

more options

Giải pháp được chọn

Here is an extension which adds a Restart button.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/restart-button/

Plus there are many extensions which include a Restart button as a secondary feature.

more options

Note that the "Firefox/Tools > Web Developer > Developer Toolbar" (Shift+F2) has a restart command amongst others (type an r and then press the F1 key to pop-up a help window).

more options

thank you, you were very helpful :)