Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is there no "Show All Bookmarks" in my Bookmarks menu in Firefox 3.6.28--AS YOU SAID in how to export to Bookmarks.html??

  • 4 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 2007 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I followed instructions on how to export my Firefox bookmarks to a Bookmarks.html, BUT there is no Show All Bookmarks in my Bookmarks menu. I don't get it. I have Firefox 3.6.28, which is the latest I can install on my PowerPC OS 10.4.11 Mac. Thank you. I'm stuck without my Firefox bookmarks on my new iMac OS 10.8.

Giải pháp được chọn

The name might have been different in 3.6.28. Do you have anything on the Bookmarks menu which refers to organizing bookmarks? You also could try the shortcut key combination Cmd+Shift+b to see whether that works.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

The name might have been different in 3.6.28. Do you have anything on the Bookmarks menu which refers to organizing bookmarks? You also could try the shortcut key combination Cmd+Shift+b to see whether that works.

more options

In Firefox 3.6.x it is named "Organize Bookmarks"

  • Bookmarks > Organize Bookmarks > Import & Backup > Export HTML

Firefox 4 and later require a Mac with an Intel processor and OS X 10.6 (Firefox 16 runs on OS X 10.5).

For an unofficial Firefox 17.0.3 ESR compatible version (TenFourFox) that runs on PowerPC Macs with OS X 10.4.11 or OS X 10.5.8 you can look at:

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Thanks, Man! I do have Organize Bookmarks, and screwing-around with some icons beneath the menu, I found one that allowed me to export. This is great, I really appreciate it.