Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I save stored passwords so I can reinstall my computer

  • 3 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I need to reinstall my computer and store my passwords in firefox, how can I save these on an external hard drive or elsewhere to use when I have reinstalled>

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

For that you'll want to back up your Firefox profile folder to the external hard drive and then restore it after you've reinstalled things on your computer. You can find instructions in this article - Back up and restore information in Firefox profiles

more options

Thank you much appreciated

more options

Note that you need the signons.sq;lite file and the key3.db file to restore the passwords.
The latter stores the encryption key including the master password.