Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox for Mac OS 10.5 should be updated. I have OS 10.5.8. Do I need to upgrade?

  • 1 trả lời
  • 25 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Firefox for Mac OS 10.5 should be updated. I have OS 10.5.8. Do I need to upgrade?

Firefox for Mac OS 10.5 should be updated. I have OS 10.5.8. Do I need to upgrade?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 16 is the last version that will run on Mac 10.5. You can purchase an update to Mac 10.6 for about $20 US, if the hardware in your machine supports it.